PRASEODYMIUM & ROBINIA PSEUDOACACIA

Paint e marker on wood. 60x40cm. 2016
praseodymium-sito